ChemScene

Product    
(S)-8-Benzylhexahydropyrazino[2,1-C][1,4]Oxazine-6,7-Dione 100mg 278€ Details
(S)-8-Benzylhexahydropyrazino[2,1-C][1,4]Oxazine-6,7-Dione 1g 578€ Details
(S)-8-Benzylhexahydropyrazino[2,1-C][1,4]Oxazine-6,7-Dione 250mg 364€ Details
(S)-8-Benzylhexahydropyrazino[2,1-C][1,4]Oxazine-6,7-Dione 25g 3575€ Details
(S)-8-Benzylhexahydropyrazino[2,1-C][1,4]Oxazine-6,7-Dione 5g 1434€ Details
Glutaminase C-IN-1 10mg 306€ Details
Glutaminase C-IN-1 50mg 774€ Details
Glutaminase C-IN-1 5mg 258€ Details
Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucopyranoside 1g 376€ Details
Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucopyranoside 250mg 262€ Details
Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucopyranoside 2X100mg 284€ Details