ChemScene

Product  
(S)-8-Benzylhexahydropyrazino[2,1-C][1,4]Oxazine-6,7-Dione 100mg278€Details
(S)-8-Benzylhexahydropyrazino[2,1-C][1,4]Oxazine-6,7-Dione 1g578€Details
(S)-8-Benzylhexahydropyrazino[2,1-C][1,4]Oxazine-6,7-Dione 250mg364€Details
(S)-8-Benzylhexahydropyrazino[2,1-C][1,4]Oxazine-6,7-Dione 25g3575€Details
(S)-8-Benzylhexahydropyrazino[2,1-C][1,4]Oxazine-6,7-Dione 5g1434€Details
Glutaminase C-IN-1 10mg306€Details
Glutaminase C-IN-1 50mg774€Details
Glutaminase C-IN-1 5mg258€Details
Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucopyranoside 1g376€Details
Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucopyranoside 250mg262€Details
Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucopyranoside 2X100mg284€Details